MR

De Medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk verplicht orgaan binnen een school die bestaat uit een personeelsgeleding en een oudergeleding. Samen bespreken zij allerlei beleidszaken die spelen op school. Dit betekent dat de schooldirectie en het Varietas-schoolbestuur verplicht zijn de MR van OBS Dijkerhoek over allerlei zaken te informeren en diverse besluiten moeten voorleggen aan de MR. De MR heeft afhankelijk van het soort besluit een instemmingsrecht of een adviesrecht. Concrete voorbeelden hetgeen de MR behandelt zijn: invoering passend onderwijs, vaststellen schoolplan, zorgplan, schoolreglement, ver- en nieuwbouw, fusieplannen, planning van de vakanties, huisvestings- en onderhoudsbeleid, etc. De MR kan ook zelf zaken initiëren en inbrengen bij de schooldirectie en Varietas. Hierdoor hebben ouders en schoolpersoneel invloed op het beleid van onze school.
De oudergeleding wordt uit en door ouders van de kinderen op onze school gekozen middels verkiezingen die eens per 2 jaar worden gehouden.

In de Gemeenschappelijke MR van Varietas wordt onze MR vertegenwoordigd samen met de andere MR-en van de Varietas-scholen uit de gemeente Rijssen-Holten. Deze vertegenwoordiging bestaat uit één ouderlid en één personeelslid uit de gemeente Rijssen-Holten. De GMR heeft een vergelijkbare functie als de MR op bovenschools niveau en is hiermee gesprekspartner voor het Varietas-bestuur en Varietas-directie.

Samenstelling MR (Medezeggenschaps Raad)
De medezeggenschapsraad bestaat uit de volgende ouders:

  • Maarten Baars  – Voorzitter
  • Menno Boer
  • Ida Kleinherenbrink

Namens het personeel hebben zitting in de medezeggenschapsraad

  • Rick Bouwhuis
  • Mirjam Hermans

Adviserend lid (directie):
Patricia Kleverwal

U kunt de MR altijd mailen: dijkerhoek_mr@varietas.nl